ประเทศจีน โมโนเมอร์ AAEMA ผู้ผลิต

มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและการผลิตทางเคมี

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

โมโนเมอร์ AAEMA
เมทาคริลิคโมโนเมอร์
Acetoacetoxyethyl Methacrylate
เอทิล 2 เมทิลอะซิโตอะซิเตต
Ethyl Acetoacetate เอสเทอร์
เอทิล 3-Ethoxypropionate
เมทิล 3 Methoxypropionate
Pentaerythritol triallyl ether
Trimethylolpropane Diallyl Ether
Polyoxymethylene Dimethyl Ethers
รายละเอียดการติดต่อ